Fatima (fvmh) efter Profetens (fvmh) bortgång

När den Helige Profeten (fvmh) gick bort drunknade Fatima (fvmh) i sorg och sörjande. För henne var det inte bara hennes far som hade gått bort, Guds sista sändebud och Hans bästa skapelse bland Gudstjänarna hade rest till Gud. Han hade samlat alla de mest nobla egenskaperna i sig och han blev prisad av Gud med egenskapen ”av lysande karaktär”[1]. Med hans bortgång stängdes dörren till lagbetingad och profetisk uppenbarelse; från en annan sida beslagtogs hans efterträdares rättighet.

På detta vis började vilseledningen i religionen. Fatima (fvmh) gömde aldrig sin sorg och ledsnad gällande detta. Ibland gick hon till Profetens (fvmh) helgedom och gjorde sig upptagen med att sörja och ibland valde hon att berätta om sina bekymmer hos martyrerna från slaget Uhud och Hamzas (Profetens farbrors) helgedom. T.o.m. när Medinas kvinnor frågade henne om orsaken till hennes sorg, svarade hon dem tydligt att hon sörjde på grund av Guds Sändebuds frånvaro och att hans efterträdares rättighet blivit beslagtagen.

Det hade inte dröjt ögonblick efter Guds Sändebuds (fvmh) bortgång förrän vissa personer blundade för Guds Sändebuds (fvmh) uppmaning och hans framförande av Guds befallning på dagen Ghadir, då profeten på guds befallning valde Imam Ali (fvmh) som regent och muslimernas ledare (Wali). Istället samlades de på en plats vid namn ”Saqifa” och valde en annan person som regent[2] och började på att samla trohetseder till honom från alla andra muslimer.

På grund av detta samlades en del muslimer vid Fatimas (fvmh) hus[3] för att visa sin protest[4] mot regeringen. När Abu Bakr, som hade valts utav de som befann sig i Saqifa till den första kalifen (han erkänns av sunni-muslimer som Profetens (fvmh)  efterträdare men inte av shia-muslimer), informerades om protesterna och att de inte svurit trohetsed till honom, skickade han Umar[5] ( till Fatimas (fvmh) hus för att hämta Imam Ali (fvmh) och resten till moskén och för att tvinga dem att svära trohetsed till honom.

Umar och ett par andra personer gick till Fatimas (fvmh) hus med eldfacklor. När han kom fram till huset gick Fatima (fvmh) till dörren och frågade om anledningen till deras närvaro. Umar berättade att han hade kommit för att hämta Imam Ali (fvmh) och dem andra för att de skulle svära trohetsed till Abu Bakr i moskén. Fatima (fvmh) förbjöd dem att göra detta och klandrade dem för det. Som resultat skingrades en del från hans sällskap. Men när Umar förstod att de protesterande inte tänkte komma ut hotade han dem att sätta eld på huset med dess invånare om Imam Ali (fvmh) och resten inte kom ut från huset för att svära trohetsed[6]. Samtidigt visste han att Fatima (fvmh) var i huset. Vid detta ögonblick kom några personer ut från huset[7] och blev hårt bemötta av Umar. Umar bröt till och med itu en del av deras svärd. Men Imam ali (fvmh), Fatima och deras barn stannade kvar i huset. Då befallde Umar att ved skulle hämtas. Med veden och eldfacklorna de hade tände de eld på husets dörr och tog sig in med våld.

Tillsammans med ett par personer inspekterade de huset och tvingade ut Imam Ali (fvmh) mot hans vilja och släpade honom till moskén. Samtidigt som detta hände skadades Fatima (fvmh) väldigt och hon drabbades av många åkommor, men hon gav ändå inte upp, eftersom att hon kände att hon hade ansvar att försvara tidens ledare och sin Imam gick. Så hon gick till mosken och hon talade till Umar, Abu Bakr och deras sällskap i Guds Sändebuds moské och varnade dem för Guds vrede och att ett straff skulle vålla dem. Men de lyssnade inte.

[1] Heliga Koranen – 68:4

[2] “..`Umar added, ”By Allah, apart from the great tragedy that had happened to us (i.e. the death of the Prophet), there was no greater problem than the allegiance pledged to Abu Bakr because we were afraid that if we left the people, they might give the Pledge of allegiance after us to one of their men..” Sahih al-Bukhari 6830; Book 86, Hadith 5; Vol. 8, Book 82, Hadith 817, http://sunnah.com/bukhari/86/57

[3] – Ahmad Ibn Hanbal, v1, p55; Sirah al-Nabawiyyah, by Ibn Hisham, v4, p309; History of Tabari (Arabic), v1, p1822; History of Tabari, English version, v9, p192

[4] Sahih Bukhari: ”And no doubt after the death of the Prophet (ﷺ) we were informed that the Ansar disagreed with us and gathered in the shed of Bani Sa`da. `Ali and Zubair and whoever was with them, opposed us, while the emigrants gathered with Abu Bakr.” Sahih al-Bukhari hadith 6830; Book 86, hadith 57; Vol. 8, Book 82, Hadith 817   http://sunnah.com/bukhari/86/57

[5] History of al-Tabari, English version, v9, pp 188-189

[6] – History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120
– History of Ibn Athir, v2, p325
– al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975
– Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20
– al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20
– Kanz al-Ummal, v3, p140

[7] Sunni Reference: History of Tabari, English version, v9, pp 186-187

Den höga positionen av felfrihet

Då vi talar om Fatimas (fvmh) felfrihet och oskyldighet räcker det med att argumentera med hjälp av versen Tathir (33:33) för att visa att hon inte bara är fri från synd och felsteg, utan snarare även fri från omedvetna fel och misstag.

-Profetens (fvmh) tal om Fatimas storhet

Det Helige Sändebudet (fvmh) har prisat och hedrat Fatima (fvmh) vid flera tillfällen. Han har många gånger sagt: ”Må hennes far offra sig för henne!”, och ibland böjde han på sig och pussade hennes hand. Fatima var den siste personen han sa farväl till då han skulle resa bort någonstans, och när han återvände var hennes hus det första han besökte[1].

De flesta historieskribenterna, muslimerna från alla skolor och trosinriktningarna har återberättat detta tal från det Heliga Sändebudet (fvmh):

”Fatima är en del av mig, den som irriterar henne irriterar mig.”[2]

Den Heliga Koranen säger att Profeten (fvmh) var fri från all form av tal som bottnar i egoistiska lustar och nämner tydligt att allt det han säger är uppenbarelsens ord[3]. Därmed kan man förstå att orsaken till all denna prisning och hedrande av Fatima (fvmh) är någonting högre än en känslomässig relation mellan far och dotter.

Den Helige Profeten (fvmh) har även visat detta. Ibland svarade han häcklare att Gud hade beordrat honom gällande detta och sa: ”Jag känner lukten av Paradiset från henne.”

Den Heliga Koranen lovar ett plågsamt straff för dem som irriterar Guds Sändebud (fvmh)[4]. Även så säger Koranen att ”Gud fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem.”[5]

Alltså blir det tydligt att Fatimas (fvmh) tillfredsställelse är Guds tillfredsställelse och att hennes ilska även orsakar Guds ilska. För att uttrycka det tydligare så är hon manifestationen av Guds tillfredställelse och ilska.

En annan punkt vi kan se i den Heliga Koranens verser är att Fatimas (fvmh) tillfredsställelse endast kan uppnås via sanningens väg, och att hennes ilska endast kan uppnås via vilseledning från sanningen och avvikelse från dem gudomliga lagarna.

[1] A’yan al-Shi’ah, Sayyid Muhsin al-Amin al-’Amily, Dar al-Ta’aruf, Beirut, Vol.1, p. 307.

[2] Sahih Muslim 2449 : bok 44, hadith 138; eller bok 31, hadith 6000, http://sunnah.com/muslim/44/138

[3] Heliga Koranen – 53:2-4

[4] Heliga Koranen – 9:61

[5] Heliga Koranen – 33:57

Zahras (fvmh) position och hennes kunskapsnivå

Även om Fatima Zahra (fvmh) inte är en Imam enligt shiamuslimer, så är hennes position och ställning hos Gud, bland muslimer och speciellt shiamuslimer inte lägre än de andra Imamernas ställning, snarare är hennes ställning  likvärdig Imam Alis (fvmh) och hon har en högre position än de övriga rena Imamerna (fvmd).

Om vi vill förstå Fatimas (fvmh) kunskapsnivå och ta reda på en del om det, är det lämpligt om vi tar en titt på hennes tal om Fadak; må det vara där hon yttrar de stadigaste meningarna om monoteism och Herrens heliga natur, eller då hon gör sin förståelse och åsikt om den Helige Profeten tydlig, eller i en predikan då hon ger en kortfattad kommentar om det gudomliga ledarskapet.

Platsen för hennes predikan, denna nobla kvinnas behov av den Heliga Koranen och förklaring av orsaken till den islamiska lagen är i sig ett stadigt argument för hennes oändliga hav av kunskap som är anslutet till uppenbarelsens kanal.

Vi kan se Fatimas (fvmh) höga kunskapsnivå genom att kvinnor, eller t.o.m. Medinas män vände sig till henne gällande religiösa och teologiska frågor under hennes tid, vilket har återberättats i en del historieböcker. Även så indikerar Fatimas (fvmh) djupa rättsvetenskapliga argument angående händelsen om Fadak tydligt på Fatimas (fvmh) behärskning över hela den Heliga Koranen och dem islamiska lagarna.

Namn, tilltalsnamn och smeknamn

Hennes välsignade namn är Fatima (fvmh) och flertalet smeknamn och karaktärsdrag har nämnts om henne såsom Zahra, Siddiqa, Tahira, Batol, Raziya och Marziya.

Fatima betyder enligt ordboken ”avskuren” och ”separerad”, och anledningen till att hon fått detta namn är enligt profetiska traditioner att Fatimas (fvmh) följeslagare har skurits av och separerats och är fria från helvetets eld p.g.a. henne.

”Zahra” betyder ”strålande” och det har återberättats från den sjätte imamen Sadiq (fvmh) att: ”När Profetens (fvmh) dotter brukade stå på sin böneplats (och var upptagen med att dyrka), strålade hennes ljus för himlens invånare; precis som stjärnornas ljus strålar för jordens invånare.”

”Siddiqa” betyder att det inte kommer någonting annat än sanning ifrån henne. ”Tahira” betyder ”ren”, ”Mubaraka” betyder ”välsignad”, ”Batol” betyder ”avskuren” och ”långt ifrån orenhet”, ”Raziya” betyder att hon är tillfredsställd med Guds vilja och framtida planer och ”Marziya” betyder att Gud är nöjd med henne.

Fatimas (fvmh) tilltalsnamn är även Umm al-Hussein, Umm al-Hassan, Umm al-Aimmah, Umm Abiha m.fl.

”Umm Abiha” betyder ”Hennes faders moder”, och den Helige Profeten (fvmh) brukade prisa henne med denna kvalité; detta indikerar på att Fatima (fvmh) var som en moder åt Guds Sändebud. Historien är även ett bra vittne för denna betydelse; må det vara då Fatima bodde hos sin fader och efter Khadijas (fvmh) bortgång då hon tog väl hand om sin fader och lugnade ner Guds Sändebud och gav honom ett varmt stöd, och i denna väg sparade hon inte på några som helst krafter, och må det vara i krig då Fatima smörjde in sin faders sår med salva, och må det vara under alla andra tidpunkter under Guds Sändebuds liv.

En biografi om Fatima Zahra (Guds välsignelser över henne)

Introduktion:

Enligt muslimer är Fatima (fvmh) världens bästa och mest storartade kvinna genom tiderna. Denna övertygelse härstammar ifrån profetiska traditioner. Även om denna grupp av traditioner skiljer sig ifrån varandra i skrift har de ändå en enda betydelse. I ett av dessa uttalanden (som alla muslimer är enade om, d.v.s både sunni- och shiamuslimer) säger den Helige Profeten (fvmh):

”Fatima är världarnas kvinnors mästarinna.”[1]

Maria,profeten Jesus mor, har också presenterats som den utvalda bland alla världarnas kvinnor enligt den Heliga Koranen, och hos muslimerna har hon en hög position. Hon är ett ypperligt exempel när det gäller kyskhet och har presenterats som den bästa av världens kvinnor. Men hon var den utvalda kvinnan på sin tid.

Men Fatima Zahras (fvmh) höga position är inte begränsad till hennes livstid, utan sträcker sig däremot genom alla tider. På grund av detta har den Helige Profeten (fvmh) i ett annat tal tydligt nämnt Fatima (fvmh) som dem första och sista kvinnornas mästarinna.

Eftersom Fatima (fvmh) är världarnas bästa kvinna och ingen har någon högre position än henne på något sätt, så är det extremt viktigt att lära känna hela hennes liv och varenda ögonblick i hennes liv. Detta är p.g.a. att en person kan nå dem högsta spirituella nivåerna genom att begrunda och studera detta noggrant. När vi vänder oss till den Heliga Koranen kan vi se att flera verser uppenbarats för att tala om hennes värde och position. Bland dessa verser är Tathir-versen[2], Mubahala-versen[3], de första verserna i suran Dahr[4], suran Kawthar[5], versen om att observera de anhörigas rättigheter[6] m.m., vilka i sig själva är en betoning på Fatimas (fvmh) djupa nivå hos Gud. Dessa verser har analyserats i många artiklar och böcker. Vi kommer att fokusera på att analysera hennes personlighet och liv kortfattat på denna hemsida.

Vi hoppas att vi kan presentera denna kvinna, som är respekterad i den islamiska världen, för er kära läsare så gott vi kan och med dem resurser som finns. Medarbetarna på Fatima Zahras (fvmh) hemsida är redo för er kritik och förslag för att kunna höja kvalitén på hemsidan.

Skolelever och studenter som vill forska om Fatima Zahra (fvmh) kan kontakta oss och tala med experter i området.

[1] Musnad Abu Dawood, p. 196, hadith 1373; al-Mustadrak, vol. 3, p. 156. I Sahih Bukhari nämns en annan version där det står att hon är Paradisets kvinnors mästarinna eller de Troende kvinnornas mästarinna. Se: Sahih al-Bukhari 3623, 3624: bok 61, hadith 129: vol. 4, bok 56, hadith 819, http://sunnah.com/bukhari/61/129; http://sunnah.com/bukhari/79/58

[2] Heliga Koranen – 33:33

[3] Heliga Koranen – 3:61

[4] Heliga Koranen – 76:5-22

[5] Heliga Koranen – 108

[6] Heliga Koranen – 17:26